Dotace z EU a ČR 2014 - 2020

Jednou ze styčných služeb společnosti ADE Solutions, s.r.o. je efektivní pomoc soukromým a státním subjektům při získávání dotací ze strukturálních fondů EU a národních dotačních programů. Výsledkem, kromě získání finanční podpory, je snaha o co nejjednodušší průběh při jejich individuálním zpracovávání.

Mezi základní služby v oblasti dotačního poradenství patří odborné konzultace v období raných fází projektů v rámci přípravních prací. Právě precizně odvedenou přípravnou fázi považujeme za jedno z nejdůležitějších stádií úspěšného projektu. Dalšími etapami jsou zpracování finančních a ekonomických analýz, rozbor podnikatelských záměrů a kompletace finální žádosti o dotaci, ať již pro sféru veřejného či soukromého sektoru. Následným krokem je komplexní zajištění výběrových řízení na zhotovitele a řízení projektu v jeho realizační fázi, až po zpracování žádosti o proplacení dotace řídícím orgánem na účet příjemce.

Jsme si plně vědomi toho, že současné dotační programy jsou velmi nepřehledné a pravidla a podmínky pro jejich získávání se dost nekontrolovatelně obměňují. Člověk nemá příliš šancí se v tomto zmatku vyznat či by s tím jen zbytečně a neefektivně ztrácel čas. Pro náš zkušený tým není problém vyhovět klientovi v jakékoliv fázi přípravy žádosti o dotaci a je schopen kdykoliv od něj vytváření dokumentů převzít.  V případě potřeby samozřejmě dokážeme žádost znovu a kompletně přepracovat a zajistit tak pro ni hladký průběh zpracování.

Každý projekt posuzujeme zcela individuálně a to dle požadovaných podmínek a nastavených možností od klienta. Snažíme se vyjít vstříc jak jeho časovým, tak i finančním možnostem. Na oplátku nabízíme profesionální služby pevně zakotvené na precizních znalostech v oboru a to každého z nás.

Myslíme však i na budoucnost. Ani v této oblasti nezanedbáváme oblast přípravy a již teď jsme schopni Vám díky pravidelnému monitoringu asistovat u vzniku nových projektových záměrů zamýšlených do let 2014 - 2020. Výhodou této připravenosti je možnost podání žádosti o finanční podporu na začátku každého z dotačních období, kdy se předpokládá přirozeně nejvyšší alokace disponibilních finančních prostředků.

Jednotlivé fáze žádosti o dotaci

Zpracování REGISTRAČNÍ ŽÁDOSTI (dále jen RŽ)

 • Elektronický podpis
 • Založení master účtu
 • Finanční výkaz
 • Ostatní dokumentace
 • Odeslání RŽ
 • Doplnění požadavků PM
 • Odeslání doplněné RŽ

Zpracování PLNÉ ŽÁDOSTI (dále jen PŽ)

 • Analýza projektu
 • Studie proveditelnosti
 • Finanční realizovatelnosti projektu
 • Ostatní dokumentace dle dotačního programu
 • Odeslání PŽ
 • Doplnění požadavků PM
 • Odeslání PŽ

Zpracování VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (dále jen VŘ)

 • Podmínky publicity
 • Zadávací dokumentace OV
 • Kompletní zadávací dokumentace pro předkladatele nabídky
 • Zveřejnění v OV
 • Vyhodnocení VŘ
 • Oznámení o výsledku VŘ
 1. Pokyny při získání dotace
 2. Zastupování v případě kontroly projektu dotace
 3. Zpracování žádosti o platbu (ŽOPL)
 4. Monitoring (průběžná čtvrtletní zpráva, průběžná etapová zpráva, závěrečná zpráva, doplňující zpráva, monitorovací zpráva)

Jaké služby Vám nabízíme

 • metodické poradenství
 • komplexní dotační poradenství
 • analytické poradenství
 • tvorbu strategických plánů rozvoje
 • procesní a projektové řízení
 • organizaci a zajištění veřejných zakázek

1) Metodické poradenství:

 • pravidelné informace o dotačních možnostech, zhodnocení vašich akčních plánů a seznamů projektových záměrů
 • prezentace dotačních příležitostí pro management klientské organizace, či ovládaných subjektů
 • Zpracování základní dotační analýzy pro konkrétní projekt.

2) Komplexní dotační poradenství:

 • sestavení žádosti o dotaci včetně všech potřebných příloh
 • samotná realizace projektu
 • finální uzavření, kompletní administrace
 • vytipování dotačních příležitostí a revize projektů s ohledem na možnosti optimalizace nákladů financováním projektů z fondů EU a ČR
 • monitoring a hodnocení výzev dotačních programů vhodných pro Vaši organizaci
 • hodnocení již připravovaných projektů z hlediska podporovatelnosti z fondů EU či ČR
 • dotační management – průběžná komunikace s řídícím orgánem o vývoji akce

3) Analytické poradenství:

 • finanční analýza
 • socioekonomická analýza
 • SWOT analýza
 • PEST analýza

4) Tvorba strategických plánů rozvoje:

 • Stanovení cílů v rámci stanoveného v rámci předpokládaného časového horizontu v novém dotačním období 2014 – 2020

5) Procesní a projektové řízení:

 • Soubor nástrojů, metodik a postupů důležitých pro realizaci projektu korespondující s jeho plánovaným výsledkem

6) Organizace a zajištění veřejných zakázek:

 • Příprava zadávacího řízení (popřípadě koncesního řízení)
 • Volba způsobu výběrového řízení
 • Tvorba dokumentace
 • Zveřejnění zadání veřejné zakázky
 • Distribuce dokumentů
 • Kontrola spravedlivého a bezpečného průběhu veřejné zakázky

Partnerské firmy